Principer/Regler

”Principer och regler” vilka alla bör känna till.

A. Principer för tilldelning av båtplatser a. Båtplats får endast disponeras av medlem i Byalaget. b. Medlem kan endast disponera en båtplats. c. Båtplats kan endast tilldelas medlem, som själv äger eller disponerar båt. d. Medlem tilldelas båtplats i turordning. e. Båtplatser fördelas inför varje säsong efter båtstorlek. Större båtar plaseras mitt i hamnen och mindre båtar mellan bryggorna och stranden. f. Båtplats kan ej överlåtas utan endast återgå till Båtklubben (byalaget) Detta sker t.ex när medlem med båtplats säljer fastigheten. g. Lediga båtplatser kan därutöver hyras ut på ett år i taget
B. Medlem i Byalaget, som tilldelas båtplats i Båthamnen har skyldighet att ingå i Båtklubben och betalar då en inträdesavgift – fn 1600 kronor (2013). Vid utträde ur båtklubben sker ingen återbetalning.
C. Medlem betalar till Båtklubben en årsavgift, som avses att täcka löpande utgifter för skötsel och underhåll av bryggor Y-bommar, ramp och trailer.
D. Representanterna i Båtklubben kallar medlemmar till erforderligt arbete, vilket normalt är vår och höst. Medlem som ej utför arbete kan av Båtklubben ålägggas att istället betala skälig ersättning till Båtklubben. Ersättningens storlek beslutas av Båtklubben och meddelas i samband med kallelsen.
E. Om årsavgift enligt punkt 4 resp ersättning enligt punkt 5 ej inbetalas av medlem kan Byalagets styrelse efter anmälan från Båtklubbens styrelse återkalla båtplatsen.
F. Medlem som ej längre äger eller disponerar båt och ej utnyttjar sin båtplats får kvarstå i Båtklubben högst två kalenderår. Medlem måste därefter återlämna båtplatsen.
G. Medlem som ej avser utnyttja anvisad båtplats under säsongen skall i förväg anmäla det till Båtklubben.

Anm: Bryggan i Skogsviken, som delvis kan utnyttjas för roddbåtar omfattas ej av dessa principer och regler.